Flight Plan Route Decoded - Related Links

KSAV CHS ALD KSAV
이름 위도 경도 Outbound Course Distance this Leg Distance Remaining Distance Flown Type
KSAV 32.1275833 -81.2021389 52° n/a 0 0 Origin Airport
CHS 32.8944444 -80.0377778 277° 139 139 139 VOR-TAC (NAVAID)
ALD 33.0125000 -81.2922222 175° 118 99 99 VOR (NAVAID)
KSAV 32.1275833 -81.2021389 n/a 99 0 0 Destination Airport